Vy ste navštívili: Úvod > prehlásenie o ochrane údajov

prehlásenie o ochrane údajov

PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE A OCHRANY ÚDAJOV

Spotrebiteľ si pri registrácii môže vyžiadať zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. Ďalej si môže vyžiadať automatické zaradenie do vyhlásených súťaží a žrebovaní.

Registrácia resp. zápis do zoznamu príjemcov Newsletterov sa uskutoční, kliknutím na okienko „REGISTRÁCIA“. Táto služba je v každom prípade dobrovoľná.

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru. Predávajúci neoveruje správnosť údajov. 

Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, tieto osobné údaje sú zhromaždované, spracovavané a uchovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Spotrebiteľ zadáva výlučne len vlastné údaje. Za zadanie nepravdivých informácií je zodpovedný spotrebiteľ. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky a potvrdením obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 5 rokov.

Predávajúci neberie zodpovednosť za vzniknuté chyby, - napr. strata dát pri výpadku prúdu, napadnutie hackermi prípadne inej udalosti Vis Major.
Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adresu predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

Vyhlasujem, že som vyššie uvedené informácie pochopil a beriem na vedomie.